Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. UE L 119/1 z 4.5.2016R) zwanego dalej RODO, realizując przysługujące Państwu na podstawie Art. 13 RODO prawo do informacji, w załączeniu przesyłamy Państwu treść klauzuli informacyjnej administratora danych osobowych.
ATEST Zbigniew Wójtowicz w ramach wzajemnych relacji biznesowych przetwarza przekazane przez Państwa dane osobowe, które mogą dotyczyć Państwa reprezentantów, właścicieli lub pracowników.


Klauzula informacyjna administratora danych osobowych
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ATEST Zbigniew Wójtowicz z siedzibą w Bełżycach, ul. Klonowa 3A, 24-200 Bełżyce,
2. Możecie się Państwo kontaktować z nami listownie na adres ATEST Zbigniew Wójtowicz, ul.Klonowa 3A, 24-200 Bełżyce, mailowo na adres info@atest-transport.pl , telefoniczne pod numerem 722002915,
3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji umów handlowych, przeprowadzania rozliczeń finansowych, działań marketingowych,
4. Państwa dane możemy przekazywać: osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, innym odbiorcom np. ubezpieczycielom, bankom, podmiotom świadczącym nam usługi audytowe, pomoc prawną, instytucjom, które z mocy prawa mogą żądać przekazania danych,
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy biznesowej , w czasie przez który moglibyście Państwo wnieść reklamację lub pozew, a także w okresie przez który zobowiązani jesteśmy do przetwarzania danych na podstawie ustaw podatkowych, w tym ustawy o podatku dochodowym oraz ustawy o podatku od towarów i usług,
6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwo uznają, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO.

Z poważaniem

ATEST Zbigniew WójtowiczDear Sir or Madam,
Due to changes in the data protection law related to the entry into force of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016. on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free flow of such data and the repeal of Directive 95/46 / EC (OJ EU L 119/1 of 4.5.2016 R), hereinafter referred to as the RODO, implementing the powers granted to you pursuant to Art. 13 RODO right to information, please find attached the content of the personal data controller information clause.
Atest Zbigniew Wójtowicz as part of mutual business relations, it processes the personal data provided by you, which may concern your representatives, owners or employees.
Information clause of the personal data administrator.
1. The administrator of your personal data is ATEST Zbigniew Wójtowicz with headquarters in Bełżyce, ul. Klonowa 3A, 24-200 Bełżyce,
2. You can contact us by mail to the address ATEST Zbigniew Wójtowicz, ul. Klonowa 3A, 24-200 Bełżyce, by e-mail to info@atest-transport.pl , by phone at +48 722002915,
3. We process your personal data in order to implement commercial contracts, carry out financial settlements, marketing activities,
4. Your data may be transferred to: persons authorized by us - our employees and colleagues who must have access to data to perform their duties to other recipients, eg insurers, banks, entities providing audit services, legal assistance, institutions that the law may demand the transfer of data,
5. Your personal data will be kept for the duration of business cooperation, during which you could file a complaint or a claim, and in the period by which we are obliged to process data based on tax laws, including the Income Tax Act and the Tax Act from goods and services,
6. You have the right to access your personal data and the right to rectify, delete, limit processing, the right to transfer data, the right to object, the right to withdraw consent at any time without affecting the legality of processing, which was made on the basis of consent before its withdrawal,
7. You have the right to lodge a complaint to the President of the Office for Personal Data Protection if you consider that the processing of your data violates the provisions of the GDPR.

Sincerely
ATEST Zbigniew Wójtowicz